DC Health Logo

Đăng Ký Tiêm Vắc-xin Trước Cho Trẻ Em

Để đăng ký tiêm vắc-xin trước, vui lòng điền vào bảng câu hỏi bắt buộc để Sở Y tế DC có thể thu thập thông tin cho cuộc hẹn tiêm vắc-xin của con quý vị.

demographic info icon

Thông tin chi tiết về nhân khẩu học

Chẳng hạn như chủng tộc, dân tộc, giới tính, tuổi tác

Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc chi tiết của quý vị
 

Thực Hiện Bảng Câu Hỏi